Melkeleveranser

Tilgangen på rå melk varierer gjennom året. Oversikten over melk som leveres til meieriene kaller vi melkeleveranser.

Melkeproduksjonen reguleres blant annet med kvoter. Det er stor variasjon i utnyttelse av disponibel melkekvote. Samlet er utnyttelsen normalt rundt 90 prosent for kumelk og noe lavere for geitemelk. I 2023 var den 88,4 prosent for kumelk og 83,4 prosent for geitemelk.

Melkeprodusentens drift, tidspunkt for inseminering og kalving er avgjørende for melkeleveransen.

Melkeleveranser for kumelk

Totalt er produksjonen av kumelk størst i første halvår, men varier i ulike landsdeler. 

I 2023 ble det levert 1 386 millioner liter melk til meieriene. I tillegg blir det anvendt noe til lokal foredling. I 2022 var det ca. 4 millioner liter.

Norge har rundt 205 000 melkekuer.

  • En ku produserer i snitt 26 liter melk om dagen.
  • Total disponibel kvote i 2024 er 1 614 millioner liter. 
Melkeleveranse kumelk norge 2021 til 2023.JPG

Melkeleveranser for geitemelk

Produksjon av geitemelk varierer sterkt gjennom året og følger geita sin normale laktasjonskurve. Kjeingen foregår for de fleste på ettervinteren, og melkeleveransene er størst fram til sommeren.

I 2023 ble det levert 17,8 millioner liter melk til meieriene. I tillegg blir det anvendt noe til lokal foredling. I 2022 var det ca 1 million liter.

  • Norge har rundt 33 000 melkegeiter.
  • En geit produserer i snitt 2,4 liter melk om dagen. 
  • Total disponibel kvote i 2023 er 21,3 millioner liter.
     
    Melkeleveranse geitemelk i Norge 2021 til 2023.JPG