Melkeleveranser

Tilgangen på rå melk varierer gjennom året. Oversikten over melk som leveres til meieriene kaller vi melkeleveranser.

Melkeproduksjonen reguleres blant annet med kvoter. Det er stor variasjon i utnyttelse av disponibel melkekvote. Samlet er utnyttelsen normalt i overkant av 90 prosent for kumelk og i underkant av 90 prosent for geitemelk. 

Melkeprodusentens drift, tidspunkt for inseminering og kalving er avgjørende for melkeleveransen.

Melkeleveranser for kumelk

Totalt er produksjonen av kumelk størst i første halvår, men varier i ulike landsdeler. 

I 2022 ble det levert 1 448 millioner liter melk til meieriene. I tillegg ble det anvendt ca. 4 millioner liter til lokal foredling.

Norge har rundt 210 000 melkekuer.

  • En ku produserer i snitt 26 liter melk om dagen.
  • Total disponibel kvote i 2023 er 1 504 millioner liter. 

 

Melkeleveranser ku

Melkeleveranser for geitemelk

Produksjon av geitemelk varierer sterkt gjennom året og følger geita sin normale laktasjonskurve. Kjeingen foregår for de fleste på ettervinteren, og melkeleveransene er størst fram til sommeren.

I 2022 ble det levert 18,4 millioner liter melk til meieriene. I tillegg ble det anvendt ca. 1 mill. liter til lokal foredling.

  • Norge har rundt 29 000 melkegeiter.
  • En geit produserer i snitt 2,4 liter melk om dagen. 
  • Total disponibel kvote i 2023 er 21,6 millioner liter.
     
Melkeleveranser geit