Regulering

Landbruket er en næring hvor myndighetene har etablert ordninger for å realisere politiske mål. Markedsreguleringen er en av disse, hvor vi i Norsk melkeråvare har mottak- og forsyningsplikt for melk.

Oppgaven som markedsregulator

TINE SA er markedsregulator i melkesektoren. Formålet med markedsregulering for melk er å sikre avtalt målpris. 

Markedsregulering har sin hjemmel i Omsetningsloven og gir Omsetningsrådet myndighet til å fastsette regelverket. TINE har ansvar for at tiltakene i regelverket gjennomføres effektivt og konkurransenøytralt.

Mottaksplikten

TINE har, etter bestemte vilkår fastsatt i forskrift, plikt til å sikre alle melkeprodusenter avsetning for sin produksjon.

Forsyningsplikten

TINE har plikt til å forsyne alle meieriselskaper som deltar i prisutjevningsordningen med melkeråvare til like vilkår. 

Forsyningsplikten til konsummelkmeierier (drikkemelk) utenfor TINE er volummessigbegrenset etter egne regler. Til øvrige meieriselskaper skal uavhengige selskaper stilles likt med TINEs egne anlegg.

Informasjonsplikten

Informasjonsplikt skal sikre alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret.

Interne rutiner for informasjonshåndtering i TINE.

Avsetningstiltak

Behovet for reguleringstiltak oppstår når det er ubalanse mellom tilgang og etterspørsel etter rå melk. Melk er en ferskvare som må foredles umiddelbart. 

Ved overskudd av melk iverksettes tiltak som lagring av smør, ost og/eller melkepulver. Nasjonal ubalanse reguleres i hovedsak gjennom eksport eller import. Det operative ansvaret for utføring av avsetningstiltakene ligger hos industrien i TINE.

Faglige tiltak

Faglige tiltak rettes i normalt mot produsentene og består i hovedsak av forskning og utvikling innenfor avl i regi av Geno og Norsk Sau og Geit.

Opplysningsvirksomhet

Opplysningsvirksomheten gjennomføres av Opplysningskontoret for meieriprodukter (melk.no) og Matmerk.

Opplysningskontorets formål er å øke forbrukernes kunnskap om melk og meieriprodukter og skal drive merkenøytral informasjonsvirksomhet på et saklig og vitenskapelig grunnlag.

Matmerk driver opplysningsvirksomhet gjennom generisk markedsføring av økologisk mat og markedsføring av den nasjonale merkeordningen Nyt Norge. Arbeidet delfinansieres av midler fra omsetningsavgiften.

Informasjon til aktørene i markedsordningen for melk

Informasjon til aktørene 14. februar 2024 Ingen avkorting av melk til pulver i mars

Info til aktørene om tildeling av pulver 30. jan 24

Tildeling av melk til pulver på grunn av værsituasjonen feb 24